Photo Diary from Rome – Day 1

oktober 27, 2013 at 16:58

 Peterskirken

Ticket for the Vatikan

The Vatikan

The Vatikan

DSC07282

The Vatikan

The Vatikan

DSC07310

The Vatikan

The Vatikan

The Vatikan

The Vatikan

The Vatikan

St. Peter's Basilica

St. Peter's Basilica

Guards in front of the Vatican

St. Peter's Basilica

St. Peter's Basilica

St. Peter's Basilica

St. Peter's Basilica

Pizzarium

Pizzarium

Rome

Piazza Navona

Piazza Navona

Rome

Pantheon

A gladiator

Restaurant Ponte e Parione

Creme Caramel

Tiramisu

Lights

La Fontana di Trevi

Efter en noget lang rejse til Rom fredag, var den mellemste og jeg klar på en dag med sightseeing for fuld skrue næste morgen. Jeg går altid en smule sightseeing-amok, når jeg er på storbyferie, og denne gang var ingen undtagelse. Vi startede vores første hele dage i Rom med at besøge paven. Jeg havde booket billetter til Vatikanet hjemmefra, efter at være blevet tippet af en veninde om de kæmpe køer ved Roms største turistattraktioner. På vej fra metroen til Vatikanet blev vi konstant overrendt af sælgere, ‘Tickets for the Vatican?’, ‘Ticket?’, ‘Do you have tickets?’. Pænt irriterende. Vi smiler pænt og går hurtigt mod Vatikanet, men af en eller anden grund lader jeg en fyr lige ved Vatikanet se vores billetter. Han siger, at vores billetter kun gælder til Vatikan museet og det sixtinske kapel, men ikke Peterskirken. Her lykkes det så sælgeren at bilde os ind, at det smartest var at købe en billet til Peterskirken og en guide til Vatikan museet, fordi det er den eneste måde at undgå den kæmpe kø til Peterskirken og få adgang til en smutvej mellem museet og kirken, som man ikke har adgang til uden en guide. Jeg ved desværre ikke om det faktisk passer, men af frygt for at spilde halvdelen af dagen i kø, ender vi så med at få en guidet tur (som jeg oprindeligt med vilje havde fravalgt) og adgang til Peterskirken for €42 ekstra. Suk! (Du kan booke dine billetter hjemmefra her – husk at medbringe booking bestillingen).

 

Jeg vil ikke sige, at jeg var skuffet over Vatikanet, men det var lidt af en hektisk oplevelse. For det første var der ekspetionelt mange mennesker den dag, fordi de skulle lukke tidligt, hvilket betød, at alle kom tidligt. Derudover havde vores guide meget travlt med at tage os fra et rum til det næste, så der var dårligt tid til at stå og fordybe sig i de små detaljer eller tage billeder, uden at blive væk fra gruppen. Eller gå hurtigt forbi noget, der var mindre interessant. Fordelen ved at have en guide var selvfølgelig, at hun vidste lige, hvor hovedværkerne var og kunne fortælle om deres historie – dog på lidt ubehjælpsomt engelsk.

 

Efter at have oplevet Peterskirken både indefra og udefra (den er virkelig smuk), var det tid til vores første pizzaoplevelse i Rom. Noget jeg havde glædet mig næsten lige så meget til, som at besøge Peterskirken. Hjemmefra have jeg fået anbefalet Pizzarium, som ligger bagved Vatikanet. Det tog lidt tid at gå derhen fra Peterspladsen, men så var det tilgengæld virkelig god pizza og meget sød betjening. Resten af dagen gik med bare at gå rundt i Rom og suge til os. Helt uden at have planlagt det, kom vi forbi den farverige plads Piazza Navona, Pantheon templet, Largo di Torre Argentina (ruinerne på billedet) og La Fontana di Trevi, også kendt som Trevi-fontænen. Hold nu op. Rom tog mig virkelig med storm allerede fra den første dag.

 

English: After a long trip to Rome Friday, the middle one and I were ready for a day of sightseeing for full power the next morning. I have a tendency to go a little sightseeing-crazy, when I’m visiting a new city, and this time was no exception. We started our first whole day in Rome with a visit to the pope. I’d booked tickets for the Vatican from home after being tipped by a girlfriend about the massive lines in front Rome’s largest tourist attractions. On our way from the metro we constantly get perstered by people wanting to tell tickets out on the street, ”Tickets for the Vatican?’, ‘Tickets?’, ‘Do you have tickets?.’ Pretty annoying. We would just smile politely and carry on towards the Vatican, but for some reason I let a guy just by the Vatican see our tickets. He says that our tickets just are for the Vatican museum and the Sistine Chapel, but not St. Peter’s Basillica. Here he succeeds in convincing us that the smartest thing for us to do is to buy a ticket for St. Peter’s Basillica and a guide for the Vatican Museum, because that’s the only way to avoid the massive line in front of St. Peter’s Basillica and get access to the short cut between the museum and the church, which you only can use if you have a guide. I unfortunately don’t know if it actually is true, but afraid of wasting half the day standing in line, we end up with a guided tour (which I deliberately had chosen not to get) and access to the St. Peter’s Basillica for €42 extra. Sigh! (Book your tickets from home here – and remember to bring your booking voucher). 

 

I wouldn’t say that I was disappointed by the Vatican, but it was somewhat of an hectic experience. First of all there was an exceptional amount of people that day, because they were closing early, which meant that everyone came early. Furthermore, our guide were in such a hurry taking us from one room to another, so there’s hardly time to stand and look at the little details or take photos without getting lost from the group. Or just carry on, when something was less interesting. The advantage of having a guide was of course, that she knew excatly where all the main artwork was and could explain its history – however in halting English.

 

After having experienced St. Peter’s Basillica both from the inside and outside (it is incredibily beautiful), it was time for our first pizza experience in Rome. Something I’d been looking forward to almost as must as visiting St. Peter’s Basillica. From home I’d been recommended Pizzarium, which lies behind the Vatican. It took a while to walk there from St. Peter’s Square, but then again it was some really tasty pizza and super nice service. The rest of the day was spend just walking around Rome and taking everything in. Without having planned it, we ended up at the colorful square Piazza Navona, the Pantheon temple, Largo di Torre Argentina (the ruins on the photo) and La Fontana di Trevi, also known as the Trevi fountain. Rome really did knock my socks off already on our first day.