Nose2Tail Madbodega

oktober 3, 2013 at 23:44

Nose2Tail

DSC06179

Nose2Tail

Nose2Tail

ADVARELSE uhyggelig søuhyr! // WARNING scary sea monster!

Knurhane

Knurhane

Bærtrifili

Nose2Tail

Nose2Tail

Eat more bacon and have more sex

Nose2Tail

Nose2Tail

Nose2Tail

Nose2Tail

Tirsdag havde jeg en meget traumatisk oplevelse. Det var drengens fødselsdag og det skulle vi selvfølgelig ud og fejre, men han kunne selvfølgelig ikke beslutte sig for, hvor vi skulle spise. Jeg havde ellers flere gange foreslået, at jeg bestilte et bord til os. Så det endte hverken værre eller bedre end at vi gik ud på gaden uden et klar mål – udover mad – og jeg var allerede sulten. Så vi endte med at gå fra den ene restaurant til den anden uden han helt var solgt. Til sidst ville drengen gå ned til Kødbyen og se hvad vi kunne finde. Jeg var hurtig til at foreslå burgere på Nose2Tail, hvis burgere jeg havde læst mange rosende ord om og havde på min burger-to-do-liste. Vi fandt endelig restauranten, i døren når drengen at sige: ‘Jeg tror ikke, at de har burgere her’, men det havde jeg jo læst altså, så vi gik ned af den lange trappe til, hvad der tilsyneladende var et tidligere slagteri med hvide fliser på alle væggene, men med en lidt rå og samtidig hyggelige følelse. Vi får et bord og menukortet, og jeg ser med det samme, at det her ikke er den Nose2Tail jeg har læst om. Der er tre hovedretter at vælge imellem: dagens fisk, dagens dyr og dagens indmad – og ingen burgere. Jeg spiser ikke gris og slet ikke indmad, så det blev dagens fisk til mig, mens jeg stadig drømte om en stor saftig burger.

 

På dette tidspunkt havde den potentielle sammenhæng mellem restaurantens navn og menuen endnu ikke faldet mig ind. Pludselig ser jeg ud af øjenkrogen, at en af tjenerne kommer forbi med hvad der ligner en hel fisk – vi snakker med hoved, hale, skind – alles. Jeg begynder nervøst at grine. Jeg hader hader hader ben i min fisk, jeg fjerner altid skindet og hovedet har jeg slet ikke behov for at se – nogensinde. Da de to meget søde tjenere, så kommer hjem til vores bord og spørger: ‘Hvem er den modige der skal have fisk?’ og nu hvor jeg får et godt kig på søuhyret, får jeg tåre i øjnene. Jeg har lyst til at græde. Jeg er sulten og ville bare gerne have en hyggelig og lækker middag med min kæreste og fejre hans fødselsdag. Jeg griner, mens jeg forsøger ikke at kigge direkte på dyret, som jeg mest af alt har lyst til at sende væk. Jeg skal nok betale for middagen, jeg vil bare ikke have den.

 

Men der er ingen kære mor fra drengen, og fordi det er hans fødselsdag og kun derfor, siger jeg ja tak til at få en skål til hovedet (og de andre ting på fisken jeg bestemt ikke har tænkt mig at spise). Drengen får fjernet hovedet og jeg går modvilligt igang med at fjerne alt skindet til store protester fra drengen, som mener, at jeg ‘fjerner alt det gode’, fordi der kommer en smule kød med. Han spiser slet ikke fisk, så hvad ved han om det. Fisken smagte faktisk godt, men det er desværre ikke nok til at få mig til at sige, at jeg ville spise der igen. Betjeningen var sød og opmærksom. Restauranten havde en stemningsfuldt atmosfære og indretning med masser af stearinlys og små søde grise over det hele. Maden smagten godt, men konceptet med at spise alt, nose to tail, er bare ikke for mig. Men jeg er da den oplevelse rigere. Og jeg er sikker på, at tjenerne også er. De griner sikker stadig over min reaktion.

 

Nose2Tail restauranten med de gode burgere hedder åbentbart Nose2Tail Diner. Denne her hed Nose2Tail Madbodega. Skriv det bag øret, hvis du heller ikke er til søuhyr.

 

English: Tuesday was a very traumatic day for me. It was the boy’s birthday and we were of course going out to celebrate, but of course he couldn’t decide where we should for dinner. Even though I’d suggested to book a table several times. So we ended up walking out on the street without a clear goal  – other than finding food, and I was already hungry. So we ended up walking from one restaurant to another with him being totally sold. In the end, the boy wanted to go down to the Meatpacking District to see what we could find. I was quick to suggest burgers at Nose2Tail, which I’d read were suppose to be amazing and were on my burgers-to-do-list. Down at Flæsketorvet we finally find the restaurant, in the door the boy says, ‘I don’t think they serve burgers here’, but I’d read it, so we went down the long stairs to what seemingly was a old butchery with white tiles on all the walls, but a cool and yet still cozy vibe. We get a table and the menu, and I instantly see that this isn’t the Nose2Tail I’d read about. There were three mains to choose between: Fish of the day, animal of the day and haslet of the day – and no burgers. I don’t eat pork and definitely not haslet, so I ordered the fish, while still dreaming about a big juicy burger. 

 

At that time the possible connection between the restaurant’s name and the menu hadn’t fully occurred to me. Suddenly I see out of the corner of my eye that one of the waiters walk by with what looks like an entire fish – we’re taking head, tail, skin – everything. I start to laugh nervously. I hate hate hate bones in my fish, I always remove the skin and the head I never need to see – ever. When the two very lovely waiters come down to our table and ask, ‘Who is the brave one, who is having fish?’ and I now get a good look at the sea monster, and I start tearing up. I feel like crying. I’m really hungry and I just wanted a nice and delicious dinner with my boyfriend celebrating his birthday. I laugh, while I’m trying not to look directly at the animal, which I most of all feel like sending back. I’m happy to pay for it, I just don’t want it.

 

But there’s no sympathy from the boy, and because it’s his birthday and only because of that, I say yes to a bowl to put the head in (and all the rest I have no intentions of eating). The boy removes the head and I reluctantly start peeling off all of the skin, while the boy is protesting that I’m ‘removing all the good stuff’ with a little meat gets off too. He doesn’t even eat fish, so what does he know. The fish actually tasted nice, but unfortunately not enough for me to say that I’d eat there again. The service was nice and observant. The restaurant had a cozy atmosphere and decor with lots of candles everywhere and cute little pigs. The food tasted nice, but the concept with eating everything from the animal, nose to tail, just isn’t for me. But I’m definitely an experience richer. And I’m sure the waiters are to. They are probably still laughing about my reaction. 

 

The Nose2Tail restaurant with the good burgers is apparently called Nose2Tail Diner. This one was called Nose2Tail Madbodega. Worth noting if you like me don’t like sea monsters.